Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
8 Chamaraja nagar 58 58 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
15 Gadag 39 39 100
10 Chikmagalore 59 59 100
14 Dharwad 30 30 100
18 Haveri 57 57 100
22 Mandya 66 66 100
26 Shimoga 76 76 100
30 Yadgiri 51 51 100
2 Bangalore (R) 30 30 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
13 Davanagere 72 72 100
21 Madikeri 21 21 100
29 Uttara Kannada 33 33 100
25 Ramanagar 51 50 98
6 Bidar 60 59 98
27 Tumkur 93 92 98
24 Raichur 72 71 98
4 Belgaum 94 92 97
20 Koppal 48 47 97
19 Kolar 80 78 97
23 Mysore 78 75 96
3 Bangalore (U) 54 52 96
7 Bijapur 75 72 96
16 Gulbarga 104 100 96
17 Hassan 85 82 96
1 Bagalakote 58 56 96
28 Udupi 22 21 95
11 Chitradurga 87 81 93
5 Bellary 91 84 92
  Grand Total 1840 1800 97.83

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2063 1821 1655 90
7 Bijapur 6115 6711 4989 74
12 Dakshina Kannada 2018 1835 1354 73
2 Bangalore (R) 2462 1985 1449 72
5 Bellary 8991 9130 6523 71
30 Yadgiri 3895 4163 2923 70
25 Ramanagar 3518 1919 1282 66
1 Bagalakote 4305 4971 3277 65
21 Madikeri 1185 833 519 62
26 Shimoga 6622 5522 3401 61
28 Udupi 1268 1332 813 61
20 Koppal 3774 5241 3153 60
27 Tumkur 9431 7374 4475 60
23 Mysore 6315 5686 3379 59
15 Gadag 3106 2739 1643 59
8 Chamaraja nagar 6264 2433 1458 59
18 Haveri 4399 4409 2618 59
4 Belgaum 7042 6627 3860 58
11 Chitradurga 8013 8284 4787 57
16 Gulbarga 9103 8019 4236 52
9 Chikkaballapura 7364 5632 2941 52
6 Bidar 4700 4416 2120 48
10 Chikmagalore 5421 4193 1977 47
3 Bangalore (U) 5848 3326 1556 46
19 Kolar 7908 4014 1843 45
14 Dharwad 2848 2782 1238 44
22 Mandya 5397 3442 1541 44
17 Hassan 6422 6780 2712 40
24 Raichur 6396 7164 2742 38
13 Davanagere 6968 7401 2572 34
  Grand Total 159161 140184 79036 56.38