Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
21 Madikeri 21 21 100
25 Ramanagar 50 50 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
24 Raichur 73 72 98
26 Shimoga 79 78 98
22 Mandya 68 67 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
18 Haveri 63 62 98
4 Belgaum 94 93 98
13 Davanagere 83 82 98
6 Bidar 60 59 98
7 Bijapur 75 73 97
2 Bangalore (R) 34 33 97
15 Gadag 47 46 97
14 Dharwad 32 31 96
27 Tumkur 107 102 95
20 Koppal 50 47 94
19 Kolar 83 78 93
16 Gulbarga 120 112 93
3 Bangalore (U) 58 54 93
23 Mysore 78 72 92
17 Hassan 95 87 91
  Grand Total 1923 1871 97.3

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4069 5489 0 0
2 Bangalore (R) 2834 2301 2 0
3 Bangalore (U) 6639 4278 1 0
4 Belgaum 6962 7179 0 0
5 Bellary 8507 9706 0 0
6 Bidar 4700 4564 0 0
7 Bijapur 5930 7196 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2808 0 0
9 Chikkaballapura 7669 7110 0 0
10 Chikmagalore 5081 4070 0 0
11 Chitradurga 8213 8891 0 0
12 Dakshina Kannada 2018 1706 0 0
13 Davanagere 7808 7912 0 0
14 Dharwad 2923 2539 0 0
15 Gadag 3956 3480 0 0
16 Gulbarga 10430 9374 0 0
17 Hassan 7382 7400 2 0
18 Haveri 4969 4863 3 0
19 Kolar 7876 4947 0 0
20 Koppal 3914 5148 0 0
21 Madikeri 1153 633 0 0
22 Mandya 5647 3606 0 0
23 Mysore 6655 6263 0 0
24 Raichur 6446 8839 0 0
25 Ramanagar 3418 1855 0 0
26 Shimoga 7302 5798 0 0
27 Tumkur 10546 8652 0 0
28 Udupi 1240 1170 0 0
29 Uttara Kannada 2163 1824 0 0
30 Yadgiri 3745 4376 0 0
  Grand Total 166459 153977 8 0.01