Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
20 Koppal 48 48 100
21 Madikeri 21 21 100
24 Raichur 71 71 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 23 23 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
22 Mandya 69 68 98
9 Chikkaballapura 69 68 98
7 Bijapur 75 73 97
13 Davanagere 83 81 97
15 Gadag 44 43 97
23 Mysore 79 77 97
27 Tumkur 101 97 96
18 Haveri 60 58 96
14 Dharwad 32 31 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
6 Bidar 62 59 95
4 Belgaum 97 93 95
19 Kolar 82 78 95
16 Gulbarga 110 105 95
11 Chitradurga 93 87 93
17 Hassan 94 87 92
3 Bangalore (U) 57 53 92
25 Ramanagar 54 50 92
  Grand Total 1908 1854 97.17

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
28 Udupi 1290 1239 923 74
29 Uttara Kannada 2163 1947 1372 70
12 Dakshina Kannada 2018 1744 1144 65
18 Haveri 4664 4840 2558 52
21 Madikeri 1153 862 441 51
2 Bangalore (R) 2734 2276 1097 48
7 Bijapur 5915 7216 3434 47
3 Bangalore (U) 6514 4334 2004 46
23 Mysore 6755 6507 3014 46
20 Koppal 3774 5959 2701 45
5 Bellary 8507 9956 4117 41
14 Dharwad 2923 2524 1041 41
1 Bagalakote 4069 5676 2270 39
10 Chikmagalore 5076 4394 1629 37
8 Chamaraja nagar 6264 2850 1020 35
11 Chitradurga 8761 9348 3188 34
4 Belgaum 7227 7448 2595 34
26 Shimoga 7152 6177 2048 33
27 Tumkur 10121 8807 2914 33
25 Ramanagar 3668 1908 605 31
13 Davanagere 7808 8582 2542 29
15 Gadag 3556 3204 922 28
6 Bidar 4790 4749 1346 28
30 Yadgiri 3700 4330 1100 25
9 Chikkaballapura 7484 6872 1652 24
17 Hassan 7332 7775 1934 24
16 Gulbarga 9785 9099 1923 21
24 Raichur 6146 8166 1788 21
22 Mandya 5707 3694 776 21
19 Kolar 7758 5155 614 11
  Grand Total 164814 157638 54712 34.71