Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
4 Belgaum 92 92 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
28 Udupi 21 21 100
3 Bangalore (U) 53 53 100
15 Gadag 39 39 100
10 Chikmagalore 59 59 100
14 Dharwad 30 30 100
18 Haveri 57 57 100
22 Mandya 66 66 100
26 Shimoga 75 75 100
30 Yadgiri 51 51 100
2 Bangalore (R) 30 30 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
13 Davanagere 72 72 100
21 Madikeri 21 21 100
29 Uttara Kannada 32 32 100
17 Hassan 81 80 98
1 Bagalakote 55 54 98
6 Bidar 59 58 98
27 Tumkur 93 92 98
24 Raichur 72 71 98
16 Gulbarga 102 100 98
23 Mysore 78 76 97
19 Kolar 80 77 96
7 Bijapur 75 72 96
5 Bellary 80 77 96
25 Ramanagar 51 49 96
20 Koppal 47 45 95
11 Chitradurga 87 82 94
  Grand Total 1812 1785 98.51

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 1963 1824 1763 96
28 Udupi 1168 1324 1200 90
15 Gadag 3106 2632 2208 83
27 Tumkur 9431 7367 5991 81
2 Bangalore (R) 2462 1919 1565 81
26 Shimoga 6557 5617 4551 81
30 Yadgiri 3895 4060 3150 77
1 Bagalakote 3939 4794 3671 76
11 Chitradurga 8013 8156 6144 75
4 Belgaum 6842 6705 4938 73
16 Gulbarga 8953 7949 5843 73
18 Haveri 4399 4364 3157 72
5 Bellary 7991 8797 6318 71
13 Davanagere 6968 7326 5264 71
14 Dharwad 2848 2416 1655 68
20 Koppal 3674 5118 3315 64
7 Bijapur 6115 7036 4518 64
10 Chikmagalore 5421 4298 2748 63
25 Ramanagar 3518 1722 1078 62
3 Bangalore (U) 5748 3362 2079 61
9 Chikkaballapura 7364 5509 3311 60
22 Mandya 5397 3439 2076 60
19 Kolar 7908 3653 2143 58
24 Raichur 6396 6704 3623 54
6 Bidar 4600 4046 2199 54
17 Hassan 6134 6573 3596 54
8 Chamaraja nagar 6264 2438 1280 52
12 Dakshina Kannada 2018 1845 710 38
21 Madikeri 1185 812 243 29
23 Mysore 6315 5613 1302 23
  Grand Total 156592 137418 91639 66.69