Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
25 Ramanagar 50 50 100
28 Udupi 24 24 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
26 Shimoga 79 78 98
23 Mysore 79 78 98
24 Raichur 73 72 98
18 Haveri 63 62 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
7 Bijapur 75 73 97
15 Gadag 47 46 97
13 Davanagere 84 82 97
22 Mandya 68 66 97
27 Tumkur 105 101 96
14 Dharwad 32 31 96
6 Bidar 60 58 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
4 Belgaum 97 93 95
16 Gulbarga 116 110 94
19 Kolar 83 78 93
3 Bangalore (U) 58 54 93
17 Hassan 94 86 91
  Grand Total 1919 1872 97.55

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1889 1304 69
21 Madikeri 1153 834 518 62
28 Udupi 1315 1246 769 61
12 Dakshina Kannada 2018 1742 1078 61
7 Bijapur 5915 7175 3277 45
2 Bangalore (R) 2734 2275 976 42
5 Bellary 8507 10029 3682 36
4 Belgaum 7227 7424 2633 35
10 Chikmagalore 5076 4330 1449 33
20 Koppal 3714 5764 1909 33
18 Haveri 4969 4846 1566 32
1 Bagalakote 4069 5606 1738 31
8 Chamaraja nagar 6264 2800 895 31
14 Dharwad 2923 2530 751 29
23 Mysore 6755 6395 1863 29
26 Shimoga 7302 6052 1707 28
17 Hassan 7332 7741 2208 28
25 Ramanagar 3418 1867 508 27
27 Tumkur 10416 9022 2431 26
9 Chikkaballapura 7669 7137 1892 26
3 Bangalore (U) 6639 4440 1183 26
6 Bidar 4700 4591 1123 24
11 Chitradurga 8213 9249 2248 24
13 Davanagere 7908 8673 1741 20
30 Yadgiri 3700 4385 723 16
24 Raichur 6446 8837 1366 15
22 Mandya 5647 3622 575 15
15 Gadag 3956 3519 495 14
19 Kolar 7876 5117 746 14
16 Gulbarga 10320 9584 1138 11
  Grand Total 166344 158721 44492 28.03