Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
3 Bangalore (U) 53 53 100
5 Bellary 100 100 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
23 Mysore 78 78 100
25 Ramanagar 50 50 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
26 Shimoga 79 78 98
18 Haveri 63 62 98
24 Raichur 73 72 98
13 Davanagere 68 67 98
8 Chamaraja nagar 59 58 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
4 Belgaum 95 93 97
15 Gadag 47 46 97
7 Bijapur 75 73 97
14 Dharwad 32 31 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
6 Bidar 62 60 96
28 Udupi 23 22 95
19 Kolar 83 78 93
27 Tumkur 113 103 91
30 Yadgiri 57 52 91
17 Hassan 97 88 90
16 Gulbarga 125 112 89
  Grand Total 1936 1878 97

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1065 1006 94
18 Haveri 4969 2237 1971 88
12 Dakshina Kannada 2018 870 757 87
20 Koppal 3714 2647 2309 87
2 Bangalore (R) 2734 920 796 86
21 Madikeri 1153 283 234 82
25 Ramanagar 3418 531 438 82
23 Mysore 6655 2526 2057 81
28 Udupi 1240 637 519 81
4 Belgaum 7027 2118 1691 79
5 Bellary 10137 5205 4122 79
7 Bijapur 5930 3451 2759 79
1 Bagalakote 4069 2903 2271 78
3 Bangalore (U) 5658 662 512 77
8 Chamaraja nagar 6329 566 415 73
19 Kolar 7876 2275 1653 72
10 Chikmagalore 5081 1808 1289 71
22 Mandya 5497 348 249 71
30 Yadgiri 4095 1364 978 71
9 Chikkaballapura 7669 1585 1095 69
15 Gadag 3989 1428 949 66
26 Shimoga 7302 1945 1299 66
27 Tumkur 11051 3204 2052 64
11 Chitradurga 8213 3287 2123 64
14 Dharwad 2923 1006 636 63
16 Gulbarga 10805 2365 1371 57
6 Bidar 4900 1297 748 57
24 Raichur 6446 2997 1733 57
17 Hassan 7512 2252 1246 55
13 Davanagere 6178 2564 1260 49
  Grand Total 166751 56346 40538 71.94