Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
23 Mysore 78 78 100
21 Madikeri 21 21 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
22 Mandya 68 67 98
24 Raichur 73 72 98
25 Ramanagar 51 50 98
26 Shimoga 79 78 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
18 Haveri 63 62 98
4 Belgaum 94 93 98
6 Bidar 60 59 98
7 Bijapur 75 73 97
13 Davanagere 84 82 97
20 Koppal 48 47 97
15 Gadag 47 46 97
14 Dharwad 32 31 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
27 Tumkur 106 102 96
3 Bangalore (U) 58 54 93
16 Gulbarga 120 112 93
19 Kolar 83 78 93
17 Hassan 94 87 92
  Grand Total 1920 1876 97.71

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
12 Dakshina Kannada 2018 1717 784 45
28 Udupi 1240 1203 531 44
21 Madikeri 1153 775 274 35
29 Uttara Kannada 2163 1853 639 34
2 Bangalore (R) 2734 2251 709 31
10 Chikmagalore 5081 4180 1112 26
20 Koppal 3814 5611 1358 24
25 Ramanagar 3418 1859 359 19
5 Bellary 8507 10002 1999 19
7 Bijapur 5930 7218 1314 18
18 Haveri 4969 4871 735 15
3 Bangalore (U) 6639 4419 647 14
26 Shimoga 7302 5938 816 13
27 Tumkur 10496 8962 1186 13
9 Chikkaballapura 7669 7144 878 12
11 Chitradurga 8213 9059 1158 12
1 Bagalakote 4069 5541 560 10
24 Raichur 6446 8973 922 10
30 Yadgiri 3745 4376 411 9
14 Dharwad 2923 2555 237 9
4 Belgaum 6962 7384 663 8
23 Mysore 6655 6266 504 8
17 Hassan 7282 7576 632 8
22 Mandya 5647 3644 275 7
8 Chamaraja nagar 6264 2812 204 7
15 Gadag 3956 3504 204 5
13 Davanagere 7908 8424 484 5
19 Kolar 7876 5070 243 4
16 Gulbarga 10580 9478 108 1
6 Bidar 4700 4563 87 1
  Grand Total 166359 157228 20033 12.74