Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 55 55 100
2 Bangalore (R) 30 30 100
3 Bangalore (U) 54 54 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
10 Chikmagalore 59 59 100
5 Bellary 85 85 100
14 Dharwad 30 30 100
15 Gadag 39 39 100
18 Haveri 60 60 100
20 Koppal 48 48 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 71 71 100
29 Uttara Kannada 33 33 100
30 Yadgiri 51 51 100
25 Ramanagar 51 50 98
26 Shimoga 79 78 98
6 Bidar 60 59 98
7 Bijapur 75 73 97
13 Davanagere 76 74 97
19 Kolar 79 77 97
27 Tumkur 94 92 97
23 Mysore 77 75 97
17 Hassan 85 82 96
12 Dakshina Kannada 28 27 96
4 Belgaum 95 92 96
16 Gulbarga 104 99 95
28 Udupi 22 21 95
11 Chitradurga 88 83 94
  Grand Total 1842 1811 98.32

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2063 1896 1640 86
12 Dakshina Kannada 2018 1846 1184 64
2 Bangalore (R) 2462 2021 1291 63
28 Udupi 1268 1300 814 62
21 Madikeri 1185 804 470 58
5 Bellary 8376 9132 5288 57
1 Bagalakote 3969 5004 2797 55
3 Bangalore (U) 5798 3415 1833 53
7 Bijapur 6115 7023 3746 53
27 Tumkur 9431 7389 3692 49
30 Yadgiri 3895 4371 2163 49
10 Chikmagalore 5421 4184 2020 48
15 Gadag 3106 2749 1304 47
20 Koppal 3774 5343 2433 45
23 Mysore 6190 5637 2564 45
19 Kolar 7908 4540 2009 44
18 Haveri 4699 4524 1856 41
8 Chamaraja nagar 6264 2518 1038 41
26 Shimoga 6982 5646 2359 41
11 Chitradurga 8261 8390 3386 40
4 Belgaum 7142 6684 2722 40
25 Ramanagar 3518 1948 779 39
14 Dharwad 2848 2746 974 35
9 Chikkaballapura 7364 5694 1949 34
16 Gulbarga 9103 8096 2606 32
17 Hassan 6422 6780 2110 31
13 Davanagere 7268 7449 2370 31
22 Mandya 5497 3556 1094 30
6 Bidar 4700 4548 1200 26
24 Raichur 6146 7637 1661 21
  Grand Total 159193 142870 61352 42.94