Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 71 71 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
17 Hassan 89 89 100
18 Haveri 62 62 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 73 73 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
5 Bellary 102 101 99
6 Bidar 61 60 98
16 Gulbarga 114 112 98
4 Belgaum 94 93 98
23 Mysore 78 77 98
11 Chitradurga 94 92 97
13 Davanagere 67 65 97
7 Bijapur 75 72 96
19 Kolar 82 78 95
27 Tumkur 108 103 95
25 Ramanagar 53 50 94
14 Dharwad 33 31 93
  Grand Total 1914 1887 98.59

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1671 521 31
12 Dakshina Kannada 2218 1812 448 24
7 Bijapur 5925 7169 1175 16
26 Shimoga 7185 5732 965 16
2 Bangalore (R) 2662 2409 369 15
21 Madikeri 1153 833 109 13
18 Haveri 4919 4710 576 12
10 Chikmagalore 5081 4212 492 11
25 Ramanagar 3693 1956 229 11
4 Belgaum 6927 6775 610 9
5 Bellary 10272 13677 1354 9
1 Bagalakote 4069 5836 572 9
24 Raichur 6396 9186 709 7
20 Koppal 3714 6020 397 6
28 Udupi 1240 1199 79 6
14 Dharwad 3073 3053 190 6
11 Chitradurga 8846 9070 569 6
8 Chamaraja nagar 6264 2434 151 6
3 Bangalore (U) 5908 4458 252 5
13 Davanagere 6728 6479 337 5
17 Hassan 6889 7555 431 5
15 Gadag 3914 3104 125 4
19 Kolar 7826 5208 180 3
30 Yadgiri 3745 4226 168 3
27 Tumkur 10651 9782 358 3
23 Mysore 6655 6214 163 2
9 Chikkaballapura 7684 7513 207 2
6 Bidar 4850 4620 47 1
16 Gulbarga 10080 9623 151 1
22 Mandya 5497 3804 39 1
  Grand Total 166227 160340 11973 7.47