Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
4 Belgaum 92 92 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
28 Udupi 21 21 100
3 Bangalore (U) 51 51 100
15 Gadag 39 39 100
10 Chikmagalore 58 58 100
14 Dharwad 27 27 100
18 Haveri 56 56 100
22 Mandya 66 66 100
26 Shimoga 75 75 100
30 Yadgiri 51 51 100
2 Bangalore (R) 30 30 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
13 Davanagere 72 72 100
17 Hassan 81 81 100
21 Madikeri 21 21 100
25 Ramanagar 49 49 100
29 Uttara Kannada 32 32 100
1 Bagalakote 55 54 98
5 Bellary 78 77 98
6 Bidar 59 58 98
27 Tumkur 93 92 98
24 Raichur 69 68 98
16 Gulbarga 102 100 98
23 Mysore 75 73 97
7 Bijapur 75 73 97
11 Chitradurga 83 80 96
20 Koppal 47 45 95
19 Kolar 83 76 91
  Grand Total 1794 1771 98.72

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
28 Udupi 1168 1264 1140 90
29 Uttara Kannada 1963 1742 1578 90
1 Bagalakote 3939 3739 3197 85
26 Shimoga 6557 5137 4358 84
27 Tumkur 9431 6178 5251 84
12 Dakshina Kannada 2018 1650 1344 81
2 Bangalore (R) 2462 1763 1438 81
23 Mysore 6015 4940 3908 79
22 Mandya 5397 3009 2363 78
30 Yadgiri 3895 2469 1905 77
16 Gulbarga 8953 5091 3900 76
21 Madikeri 1185 720 543 75
11 Chitradurga 7723 6898 5147 74
5 Bellary 7751 6887 5089 73
3 Bangalore (U) 5548 2028 1476 72
7 Bijapur 6115 6054 4305 71
20 Koppal 3674 4025 2855 70
4 Belgaum 6842 6170 4359 70
8 Chamaraja nagar 6264 1998 1402 70
25 Ramanagar 3318 1648 1167 70
9 Chikkaballapura 7364 4246 2952 69
15 Gadag 3106 1948 1351 69
17 Hassan 6134 5854 4021 68
13 Davanagere 6968 6031 3979 65
18 Haveri 4299 3844 2396 62
10 Chikmagalore 5321 3606 2247 62
6 Bidar 4600 2622 1589 60
24 Raichur 6031 4107 2213 53
19 Kolar 8183 1670 866 51
14 Dharwad 2548 1453 661 45
  Grand Total 154772 108791 79000 72.62