Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
17 Hassan 89 89 100
18 Haveri 62 62 100
23 Mysore 78 78 100
24 Raichur 73 73 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
5 Bellary 102 101 99
4 Belgaum 94 93 98
1 Bagalakote 57 56 98
16 Gulbarga 114 112 98
11 Chitradurga 89 88 98
22 Mandya 68 67 98
25 Ramanagar 50 49 98
26 Shimoga 78 77 98
13 Davanagere 70 68 97
7 Bijapur 75 73 97
9 Chikkaballapura 72 70 97
19 Kolar 82 78 95
27 Tumkur 108 103 95
14 Dharwad 32 30 93
6 Bidar 65 60 92
  Grand Total 1914 1883 98.38

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4069 5522 0 0
2 Bangalore (R) 2662 2275 0 0
3 Bangalore (U) 5908 3522 0 0
4 Belgaum 6927 6373 0 0
5 Bellary 10272 13414 0 0
6 Bidar 5200 4476 0 0
7 Bijapur 5925 7087 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 1956 0 0
9 Chikkaballapura 7784 6715 0 0
10 Chikmagalore 5081 4090 0 0
11 Chitradurga 8346 8462 0 0
12 Dakshina Kannada 2218 1750 0 0
13 Davanagere 6903 6196 0 0
14 Dharwad 2923 2179 0 0
15 Gadag 3914 2936 0 0
16 Gulbarga 10080 8587 0 0
17 Hassan 6889 7059 0 0
18 Haveri 4919 4611 1 0
19 Kolar 7826 5010 1 0
20 Koppal 3714 5700 0 0
21 Madikeri 1153 793 0 0
22 Mandya 5572 3529 1 0
23 Mysore 6655 6045 0 0
24 Raichur 6396 8089 0 0
25 Ramanagar 3418 1807 1 0
26 Shimoga 7185 5590 2 0
27 Tumkur 10651 9503 1 0
28 Udupi 1240 1191 0 0
29 Uttara Kannada 2163 1721 0 0
30 Yadgiri 3745 3829 0 0
  Grand Total 166002 150017 7 0