Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
23 Mysore 78 78 100
21 Madikeri 21 21 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
22 Mandya 68 67 98
24 Raichur 73 72 98
25 Ramanagar 51 50 98
26 Shimoga 79 78 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
18 Haveri 63 62 98
4 Belgaum 94 93 98
6 Bidar 60 59 98
7 Bijapur 75 73 97
13 Davanagere 84 82 97
20 Koppal 48 47 97
15 Gadag 47 46 97
14 Dharwad 32 31 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
27 Tumkur 106 102 96
3 Bangalore (U) 58 54 93
16 Gulbarga 120 112 93
19 Kolar 83 78 93
17 Hassan 94 87 92
  Grand Total 1920 1876 97.71

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
28 Udupi 1240 1203 715 59
12 Dakshina Kannada 2018 1717 958 55
2 Bangalore (R) 2734 2251 955 42
29 Uttara Kannada 2163 1853 791 42
21 Madikeri 1153 775 315 40
5 Bellary 8507 10002 3318 33
10 Chikmagalore 5081 4176 1391 33
20 Koppal 3814 5611 1812 32
25 Ramanagar 3418 1859 542 29
7 Bijapur 5930 7218 1833 25
3 Bangalore (U) 6639 4419 1031 23
11 Chitradurga 8213 9059 2131 23
26 Shimoga 7302 5938 1320 22
18 Haveri 4969 4871 1048 21
27 Tumkur 10496 8962 1876 20
23 Mysore 6655 6266 1315 20
13 Davanagere 7908 8424 1520 18
4 Belgaum 6962 7384 1375 18
9 Chikkaballapura 7669 7144 1337 18
22 Mandya 5647 3644 625 17
8 Chamaraja nagar 6264 2812 452 16
14 Dharwad 2923 2555 421 16
1 Bagalakote 4069 5541 845 15
17 Hassan 7282 7576 1195 15
24 Raichur 6446 8973 1192 13
30 Yadgiri 3745 4376 527 12
15 Gadag 3956 3504 408 11
19 Kolar 7876 5070 484 9
16 Gulbarga 10580 9478 554 5
6 Bidar 4700 4563 234 5
  Grand Total 166359 157224 32520 20.68