Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 55 55 100
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
15 Gadag 39 39 100
20 Koppal 48 48 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 71 71 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
18 Haveri 61 60 98
19 Kolar 79 78 98
7 Bijapur 75 73 97
27 Tumkur 95 93 97
25 Ramanagar 52 50 96
14 Dharwad 31 30 96
16 Gulbarga 106 102 96
2 Bangalore (R) 32 31 96
6 Bidar 60 57 95
4 Belgaum 97 93 95
13 Davanagere 84 79 94
3 Bangalore (U) 60 56 93
17 Hassan 94 87 92
23 Mysore 83 77 92
11 Chitradurga 96 85 88
  Grand Total 1890 1836 97.14

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1917 1752 91
1 Bagalakote 3969 4653 4061 87
12 Dakshina Kannada 2018 1690 1464 86
30 Yadgiri 3995 2699 2316 85
5 Bellary 8376 7519 6366 84
15 Gadag 3106 2348 1887 80
28 Udupi 1268 1178 953 80
18 Haveri 4874 4693 3720 79
2 Bangalore (R) 2634 2106 1658 78
20 Koppal 3774 4915 3868 78
25 Ramanagar 3518 1836 1422 77
21 Madikeri 1168 580 443 76
7 Bijapur 6115 6055 4574 75
14 Dharwad 2898 2150 1628 75
4 Belgaum 7257 6342 4749 74
8 Chamaraja nagar 6264 2714 2015 74
10 Chikmagalore 5421 4243 3164 74
23 Mysore 6750 6257 4672 74
27 Tumkur 9531 6906 5112 74
26 Shimoga 6902 6002 4440 73
19 Kolar 7708 5064 3745 73
16 Gulbarga 9343 5774 4106 71
11 Chitradurga 8981 8054 5678 70
3 Bangalore (U) 6919 2450 1646 67
13 Davanagere 7868 7089 4662 65
24 Raichur 6146 5521 3265 59
17 Hassan 7332 6757 3920 58
9 Chikkaballapura 7364 3309 1941 58
6 Bidar 4700 2921 1668 57
22 Mandya 5497 2682 1297 48
  Grand Total 163859 126424 92192 72.92