Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
4 Belgaum 92 92 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
28 Udupi 22 22 100
3 Bangalore (U) 53 53 100
15 Gadag 39 39 100
10 Chikmagalore 59 59 100
14 Dharwad 30 30 100
18 Haveri 57 57 100
22 Mandya 66 66 100
26 Shimoga 75 75 100
30 Yadgiri 51 51 100
2 Bangalore (R) 30 30 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
13 Davanagere 72 72 100
21 Madikeri 21 21 100
29 Uttara Kannada 32 32 100
1 Bagalakote 56 55 98
6 Bidar 59 58 98
27 Tumkur 93 92 98
24 Raichur 72 71 98
16 Gulbarga 102 100 98
19 Kolar 80 78 97
23 Mysore 78 76 97
7 Bijapur 75 72 96
5 Bellary 80 77 96
25 Ramanagar 51 49 96
17 Hassan 84 80 95
20 Koppal 47 45 95
11 Chitradurga 87 82 94
  Grand Total 1817 1788 98.4

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
4 Belgaum 6842 6622 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2485 0 0
12 Dakshina Kannada 2018 1838 0 0
16 Gulbarga 8953 7998 0 0
20 Koppal 3674 5183 0 0
24 Raichur 6396 6798 0 0
28 Udupi 1268 1336 0 0
3 Bangalore (U) 5748 3339 1 0
7 Bijapur 6115 7061 0 0
11 Chitradurga 8013 8090 0 0
15 Gadag 3106 2711 0 0
19 Kolar 7908 3873 0 0
23 Mysore 6315 5625 0 0
27 Tumkur 9431 7393 0 0
2 Bangalore (R) 2462 1903 0 0
6 Bidar 4600 4197 0 0
10 Chikmagalore 5421 4317 0 0
14 Dharwad 2848 2662 0 0
18 Haveri 4399 4373 0 0
22 Mandya 5397 3411 0 0
26 Shimoga 6557 5518 0 0
30 Yadgiri 3895 4116 0 0
1 Bagalakote 4039 4797 0 0
5 Bellary 7991 8842 0 0
9 Chikkaballapura 7364 5548 0 0
13 Davanagere 6968 7438 0 0
17 Hassan 6372 6664 0 0
21 Madikeri 1185 827 0 0
25 Ramanagar 3518 1816 7 0
29 Uttara Kannada 1963 1842 0 0
  Grand Total 157030 138623 8 0.01