Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
25 Ramanagar 50 50 100
28 Udupi 24 24 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
26 Shimoga 79 78 98
23 Mysore 79 78 98
24 Raichur 73 72 98
18 Haveri 63 62 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
7 Bijapur 75 73 97
15 Gadag 47 46 97
13 Davanagere 84 82 97
22 Mandya 68 66 97
27 Tumkur 105 101 96
14 Dharwad 32 31 96
6 Bidar 60 58 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
4 Belgaum 97 93 95
16 Gulbarga 116 110 94
19 Kolar 83 78 93
3 Bangalore (U) 58 54 93
17 Hassan 94 86 91
  Grand Total 1919 1872 97.55

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1889 1547 81
28 Udupi 1315 1246 959 76
12 Dakshina Kannada 2018 1742 1337 76
21 Madikeri 1153 834 618 74
2 Bangalore (R) 2734 2275 1310 57
7 Bijapur 5915 7175 4129 57
5 Bellary 8507 10029 5622 56
27 Tumkur 10416 9022 4916 54
18 Haveri 4969 4846 2596 53
4 Belgaum 7227 7424 3920 52
1 Bagalakote 4069 5606 2753 49
10 Chikmagalore 5076 4330 2147 49
25 Ramanagar 3418 1867 915 49
17 Hassan 7332 7741 3730 48
6 Bidar 4700 4592 2218 48
8 Chamaraja nagar 6264 2800 1364 48
9 Chikkaballapura 7669 7137 3477 48
23 Mysore 6755 6395 2955 46
11 Chitradurga 8213 9250 4206 45
20 Koppal 3714 5764 2567 44
26 Shimoga 7302 6052 2576 42
14 Dharwad 2923 2530 1003 39
3 Bangalore (U) 6639 4440 1650 37
22 Mandya 5647 3622 1316 36
19 Kolar 7876 5117 1810 35
13 Davanagere 7908 8668 2757 31
16 Gulbarga 10320 9584 2779 28
30 Yadgiri 3700 4385 1271 28
15 Gadag 3956 3519 900 25
24 Raichur 6446 8837 2149 24
  Grand Total 166344 158718 71497 45.05