Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 71 71 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
17 Hassan 89 89 100
18 Haveri 62 62 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 73 73 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
5 Bellary 102 101 99
6 Bidar 61 60 98
16 Gulbarga 114 112 98
4 Belgaum 94 93 98
23 Mysore 78 77 98
11 Chitradurga 94 92 97
13 Davanagere 67 65 97
7 Bijapur 75 72 96
19 Kolar 82 78 95
27 Tumkur 108 103 95
25 Ramanagar 53 50 94
14 Dharwad 33 31 93
  Grand Total 1914 1887 98.59

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1671 932 55
12 Dakshina Kannada 2218 1813 884 48
28 Udupi 1240 1199 465 38
18 Haveri 4919 4710 1503 31
2 Bangalore (R) 2662 2409 749 31
7 Bijapur 5925 7169 2214 30
26 Shimoga 7185 5732 1747 30
20 Koppal 3714 6020 1771 29
4 Belgaum 6927 6775 1922 28
25 Ramanagar 3693 1956 518 26
5 Bellary 10272 13677 3325 24
8 Chamaraja nagar 6264 2434 572 23
10 Chikmagalore 5081 4212 937 22
9 Chikkaballapura 7684 7513 1607 21
1 Bagalakote 4069 5836 1034 17
27 Tumkur 10651 9782 1714 17
24 Raichur 6396 9186 1518 16
14 Dharwad 3073 3053 499 16
11 Chitradurga 8846 9070 1403 15
3 Bangalore (U) 5908 4458 703 15
21 Madikeri 1153 833 129 15
15 Gadag 3914 3104 440 14
13 Davanagere 6728 6479 852 13
17 Hassan 6889 7555 965 12
23 Mysore 6655 6214 802 12
30 Yadgiri 3745 4226 499 11
22 Mandya 5497 3804 323 8
19 Kolar 7826 5208 456 8
6 Bidar 4850 4620 392 8
16 Gulbarga 10080 9623 662 6
  Grand Total 166227 160341 31537 19.67