Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 30 30 100
3 Bangalore (U) 52 52 100
5 Bellary 85 85 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
10 Chikmagalore 59 59 100
13 Davanagere 72 72 100
14 Dharwad 30 30 100
15 Gadag 39 39 100
18 Haveri 59 59 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 33 33 100
30 Yadgiri 51 51 100
24 Raichur 72 71 98
25 Ramanagar 51 50 98
27 Tumkur 93 92 98
19 Kolar 79 78 98
8 Chamaraja nagar 58 57 98
6 Bidar 60 59 98
7 Bijapur 75 73 97
20 Koppal 48 47 97
26 Shimoga 78 76 97
12 Dakshina Kannada 28 27 96
23 Mysore 77 74 96
16 Gulbarga 104 100 96
17 Hassan 85 82 96
4 Belgaum 95 92 96
1 Bagalakote 57 55 96
11 Chitradurga 88 83 94
  Grand Total 1836 1804 98.26

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2063 1940 125 6
20 Koppal 3774 5289 202 3
1 Bagalakote 4255 5065 102 2
12 Dakshina Kannada 2018 1845 48 2
15 Gadag 3106 2757 71 2
2 Bangalore (R) 2462 2012 38 1
4 Belgaum 7142 6720 112 1
5 Bellary 8376 9242 166 1
30 Yadgiri 3895 4196 71 1
26 Shimoga 6742 5806 74 1
27 Tumkur 9431 7446 0 0
28 Udupi 1268 1326 0 0
21 Madikeri 1185 792 0 0
22 Mandya 5497 3433 0 0
23 Mysore 6190 5748 0 0
24 Raichur 6396 7350 0 0
25 Ramanagar 3518 1947 0 0
6 Bidar 4700 4457 3 0
7 Bijapur 6115 7044 1 0
8 Chamaraja nagar 6264 2473 0 0
9 Chikkaballapura 7364 5679 0 0
10 Chikmagalore 5421 4233 0 0
11 Chitradurga 8261 8481 18 0
3 Bangalore (U) 5598 3182 0 0
13 Davanagere 6968 7439 0 0
14 Dharwad 2848 2806 0 0
16 Gulbarga 9103 8095 9 0
17 Hassan 6422 6842 11 0
18 Haveri 4599 4538 2 0
19 Kolar 7908 4211 0 0
  Grand Total 158889 142394 1053 0.74