Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 69 69 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
15 Gadag 39 39 100
20 Koppal 48 48 100
21 Madikeri 21 21 100
23 Mysore 77 77 100
24 Raichur 71 71 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 23 23 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
18 Haveri 59 58 98
1 Bagalakote 56 55 98
16 Gulbarga 107 104 97
7 Bijapur 75 73 97
22 Mandya 69 67 97
27 Tumkur 99 96 96
14 Dharwad 31 30 96
19 Kolar 81 78 96
4 Belgaum 97 93 95
13 Davanagere 86 81 94
2 Bangalore (R) 34 32 94
25 Ramanagar 53 50 94
3 Bangalore (U) 58 54 93
6 Bidar 62 58 93
11 Chitradurga 92 86 93
17 Hassan 94 87 92
  Grand Total 1895 1844 97.31

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
12 Dakshina Kannada 2018 1772 1644 92
28 Udupi 1290 1256 1164 92
30 Yadgiri 3700 4201 3833 91
5 Bellary 8507 10051 9192 91
10 Chikmagalore 5076 4404 3808 86
14 Dharwad 2898 2461 2134 86
23 Mysore 6620 6569 5682 86
21 Madikeri 1153 836 682 81
29 Uttara Kannada 2163 1975 1618 81
1 Bagalakote 4034 5551 4471 80
27 Tumkur 9961 8100 6404 79
2 Bangalore (R) 2834 2259 1772 78
19 Kolar 7758 5132 3961 77
25 Ramanagar 3568 1989 1551 77
4 Belgaum 7227 7183 5516 76
9 Chikkaballapura 7484 6629 5064 76
13 Davanagere 7943 8451 6277 74
26 Shimoga 7152 6221 4646 74
18 Haveri 4564 4874 3629 74
11 Chitradurga 8661 9334 6770 72
7 Bijapur 5915 7240 5158 71
22 Mandya 5707 3609 2586 71
3 Bangalore (U) 6654 3921 2777 70
17 Hassan 7332 7653 5373 70
8 Chamaraja nagar 6264 2854 1981 69
16 Gulbarga 9575 8914 6115 68
15 Gadag 3106 2934 1905 64
6 Bidar 4790 4600 2800 60
20 Koppal 3774 5925 2897 48
24 Raichur 6146 7412 2761 37
  Grand Total 163874 154310 114171 73.99