Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
10 Chikmagalore 59 59 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
20 Koppal 48 48 100
21 Madikeri 21 21 100
24 Raichur 71 71 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 23 23 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
22 Mandya 69 68 98
9 Chikkaballapura 69 68 98
7 Bijapur 75 73 97
13 Davanagere 83 81 97
15 Gadag 44 43 97
23 Mysore 79 77 97
27 Tumkur 101 97 96
18 Haveri 60 58 96
14 Dharwad 32 31 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
6 Bidar 62 59 95
4 Belgaum 97 93 95
19 Kolar 82 78 95
16 Gulbarga 110 105 95
11 Chitradurga 93 87 93
17 Hassan 94 87 92
3 Bangalore (U) 57 53 92
25 Ramanagar 54 50 92
  Grand Total 1908 1854 97.17

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
29 Uttara Kannada 2163 1947 1537 78
28 Udupi 1290 1239 943 76
12 Dakshina Kannada 2018 1744 1218 69
21 Madikeri 1153 862 527 61
18 Haveri 4664 4840 2818 58
23 Mysore 6755 6507 3740 57
7 Bijapur 5915 7216 4099 56
3 Bangalore (U) 6514 4334 2318 53
2 Bangalore (R) 2734 2276 1188 52
5 Bellary 8507 9956 5033 50
20 Koppal 3774 5959 3025 50
14 Dharwad 2923 2524 1219 48
1 Bagalakote 4069 5676 2701 47
11 Chitradurga 8761 9349 4361 46
25 Ramanagar 3668 1908 880 46
27 Tumkur 10121 8807 3999 45
4 Belgaum 7227 7446 3304 44
10 Chikmagalore 5076 4394 1878 42
8 Chamaraja nagar 6264 2850 1187 41
6 Bidar 4790 4750 1922 40
26 Shimoga 7152 6177 2495 40
13 Davanagere 7808 8582 3372 39
15 Gadag 3556 3204 1139 35
16 Gulbarga 9785 9099 3065 33
9 Chikkaballapura 7484 6873 2242 32
17 Hassan 7332 7775 2466 31
30 Yadgiri 3700 4330 1282 29
22 Mandya 5707 3694 1039 28
24 Raichur 6146 8166 2069 25
19 Kolar 7758 5155 1084 21
  Grand Total 164814 157639 68150 43.23