Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 55 55 100
2 Bangalore (R) 31 31 100
3 Bangalore (U) 56 56 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 68 68 100
10 Chikmagalore 59 59 100
5 Bellary 85 85 100
14 Dharwad 30 30 100
15 Gadag 39 39 100
20 Koppal 48 48 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 71 71 100
18 Haveri 60 60 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 33 33 100
30 Yadgiri 51 51 100
25 Ramanagar 51 50 98
26 Shimoga 79 78 98
6 Bidar 60 59 98
7 Bijapur 75 73 97
13 Davanagere 76 74 97
16 Gulbarga 102 99 97
27 Tumkur 95 93 97
19 Kolar 79 77 97
23 Mysore 78 75 96
12 Dakshina Kannada 28 27 96
4 Belgaum 96 92 95
11 Chitradurga 88 83 94
17 Hassan 91 85 93
  Grand Total 1852 1819 98.22

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
11 Chitradurga 8261 8056 1381 17
27 Tumkur 9531 7393 1312 17
23 Mysore 6290 5580 814 14
3 Bangalore (U) 6063 3449 450 13
28 Udupi 1268 1267 143 11
13 Davanagere 7268 7110 753 10
15 Gadag 3106 2723 255 9
17 Hassan 7072 6529 629 9
1 Bagalakote 3969 4642 443 9
19 Kolar 7708 4506 434 9
22 Mandya 5497 3562 257 7
30 Yadgiri 3895 4349 337 7
14 Dharwad 2848 2806 200 7
5 Bellary 8376 9034 614 6
8 Chamaraja nagar 6264 2514 159 6
29 Uttara Kannada 2063 1817 107 5
25 Ramanagar 3518 1904 96 5
26 Shimoga 6982 5658 306 5
21 Madikeri 1185 794 35 4
9 Chikkaballapura 7364 5661 277 4
10 Chikmagalore 5421 3865 177 4
12 Dakshina Kannada 2018 1835 84 4
16 Gulbarga 8968 8056 262 3
18 Haveri 4699 4475 118 2
6 Bidar 4700 4521 116 2
2 Bangalore (R) 2562 1981 57 2
4 Belgaum 7192 6663 151 2
20 Koppal 3774 5091 128 2
24 Raichur 6146 7515 23 0
7 Bijapur 6115 6642 44 0
  Grand Total 160123 139998 10162 7.26